Zowel de belastingplichtige als de inspecteur kunnen tegen de uitspraak van de rechtbank in hoger beroep gaan bij het Gerechtshof.

De gerechtshoven waar hoger beroep kan worden aangetekend zijn Amsterdam, Arnhem, Den Bosch, Den Haag en Leeuwarden.

Een belastingplichtige die in beroep gaat bij het Gerechtshof is griffierecht verschuldigd.

 • De termijn voor het indienen van een beroepschrift bij het Gerechtshof is zes weken.
 • De termijn van zes weken begint op de dag nadat de uitspraak van de Rechtbank is gedagtekend.
 • De gang van zaken bij het Gerechtshof komt vrijwel overeen met die bij de Rechtbank.
 • Het Hof bevestigt de uitspraak van de Rechtbank in de hoofdzaak, hetzij met overneming, hetzij met verbetering van de gronden, of doet, met gehele of gedeeltelijke vernietiging van de uitspraak, wat de Rechtbank had behoren te doen.
 • Het Hof kan de zaak ook terugwijzen naar de Rechtbank.

Model tekst Beroepschrift Gerechtshof

Gerechtshof
Postbus (postbusnummer)
(plaats)
(plaats), (datum)

Betreft: beroep tegen de uitspraak van de Rechtbank ter zake de aanslag (soort belasting) ten name van (naam belastingplichtige) te (woonplaats of vestigingsplaats belastingplichtige), aanslagnummer (aanslagnummer) gedaan door inspecteur (naam inspecteur), Belastingdienst (plaats).

Edelgrootachtbare dames en heren, /Edelgrootachtbaar college,

Hierbij teken ik (naam belastingplichtige) beroep aan tegen de vooromschreven aanslag.

 1. Aanslag en bezwaar ter toelichting: in chronologische volgorde het procedurele verloop van de procedure aangeven. Dit houdt in puntsgewijs de stappen aangeven, vanaf aangifte tot en met de uitspraak door de Rechtbank, plus correspondentie met de Belastingdienst, een en andere ondersteund met bijlagen
 2. Feiten ter toelichting: alle belangrijke feiten aangeven, anders dan de voormelde procedurele.
 3. Geschilpunt. Het geschilpunt betreft de vraag of (ter toelichting: het geschil omschrijven. Als iets duidelijk al overeengekomen is, is daarover geen geschil. Dat ook hier aangeven). Niet in geschil is (omschrijving wat al is overeengekomen).
 4. Standpunt inspecteur.  De inspecteur stelt zich op het standpunt dat (Hier het standpunt inspecteur weergeven, zonder daar een (negatief) oordeel over te geven, zijn standpunt helder en nauwkeurig formuleren.)
 5. Beschouwing. Ik stel mij op het standpunt dat (ter toelichting: hier eigen standpunt onderbouwd weergeven, zo mogelijk met verwijzingen naar wetshistorie en rechtspraak. Verder aangeven op welk bedrag het belastbaar inkomen dus moet worden vastgesteld, hiertoe een duidelijke berekening maken.) Het belastbaar inkomen dient dus te worden vastgesteld op € (bedrag in cijfers), zegge (bedrag in letters).
 6. Conclusie. Ten aanzien van het geschilpunt ben ik van mening dat (kom tot de conclusie). Het belastbaar inkomen dient dus te worden vastgesteld op (Hier nog even kort uw standpunt aangeven en welk gevolg dit heeft voor het belastbaar inkomen.)

Tevens verzoek ik uw Gerechtshof om vergoeding van de proceskosten.

Hoogachtend,
(naam belastingplichtige)

Bijlagen:
Hieraan moet/kan worden toegevoegd:

 • aangifte inkomstenbelasting (jaar) d.d. (datum)
 • brief inspecteur naar aanleiding van de aangifte d.d.(datum)
 • correspondentie d.d. (datum)
 • aankondiging afwijking van de aangifte d.d. (datum)
 • aanslag inkomstenbelasting (jaar) d.d. (datum)
 • bezwaarschrift d.d. (datum)
 • correspondentie d.d. (datum)
 • afwijzing bezwaar d.d. (datum)
 • formele uitspraak op bezwaarschrift d.d. (datum)
 • formele uitspraak van de Rechtbank d.d. (datum)
 • volmacht