De belastingplichtige kan een beroepschrift indienen bij de Rechtbank als:

 • het bezwaarschrift ontvankelijk is, maar de Belastingdienst het bezwaar (gedeeltelijk) ongegrond heeft verklaard;
 • het bezwaarschrift niet ontvankelijk is. Het bezwaarschrift kan om een aantal redenen niet ontvankelijk
  zijn verklaard, bijvoorbeeld als de belastingplichtige het te laat heeft ingediend. Beroep instellen is
  alleen kansrijk als de belastingplichtige kan aantonen dat hij niet in staat was het bezwaarschrift eerder
  in te dienen.

Een belastingplichtige die in beroep gaat, is griffierecht verschuldigd.

Zowel de belastingplichtige als de inspecteur kunnen tegen de uitspraak van de rechtbank in hoger beroep gaan bij het Gerechtshof.

Hoe en wanneer een belastingplichtige beroep kan aantekenen wordt vermeld op de uitspraak op het bezwaarschrift.

De termijn voor het indienen van een beroepschrift is zes weken. De termijn van zes weken begint op de dag nadat de uitspraak is gedagtekend.

Er zijn vijf rechtbanken waar de belastingplichtigen in beroep kan gaan tegen de uitspraak op een bezwaarschrift. Dit zijn de rechtbanken van Arnhem, Breda, Den
Haag, Haarlem en Leeuwarden.

In het beroepschrift moeten ten minste de volgende gegevens worden opgenomen: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening van de uitspraak op bezwaar, een
omschrijving van de uitspraak, de motivering van het beroep. Bij het beroepschrift moet een kopie van de
uitspraak worden toegevoegd.

De belastingplichtige die een beroepschrift heeft ingediend moet het vastgestelde bedrag op tijd te betalen.

Uitstel van betaling voor het gedeelte van het bedrag dat de belastingplichtige bestrijdt, is mogelijk. Daartoe moet de belastingplichtige een schriftelijk verzoek bij de Belastingdienst indienen.

Model tekst Beroepschrift Rechtbank
Rechtbank
Postbus (postbusnummer)
(plaats)
(plaats), (datum)
Betreft: beroep tegen uitspraak op bezwaarschrift tegen de aanslag (soort belasting) ten name van (naam belastingplichtige) te (woonplaats of vestigingsplaats belastingplichtige), aanslagnummer (aanslagnummer) gedaan door inspecteur (naam inspecteur), Belastingdienst (plaats).

Edelgrootachtbare dames en heren, /Edelgrootachtbaar college,

Hierbij teken ik (naam belastingplichtige) beroep aan tegen de vooromschreven aanslag.

 1.  Aanslag en bezwaar ter toelichting: in chronologische volgorde het procedurele verloop van de procedure aangeven. Dit houdt in puntsgewijs de stappen aangeven, vanaf aangifte tot aan de uitspraak op bezwaar, plus correspondentie met de Belastingdienst, een en andere ondersteund met bijlagen
 2. Feiten ter toelichting: alle belangrijke feiten aangeven, anders dan de voormelde procedurele.
 3. Geschilpunt. Het geschilpunt betreft de vraag of (ter toelichting: het geschil omschrijven. Als iets duidelijk al overeengekomen is, is daarover geen geschil. Dat ook hier aangeven). Niet in geschil is (omschrijving wat al is overeengekomen).
 4. Standpunt inspecteur. De inspecteur stelt zich op het standpunt dat (Hier standpunt inspecteur weergeven, zonder daar (negatief) oordeel over te geven, zijn standpunt helder en nauwkeurig formuleren)
 5. Beschouwing. Ik stel mij op het standpunt dat (ter toelichting: hier eigen standpunt onderbouwd weergeven, zo mogelijk met verwijzingen naar wetshistorie en rechtspraak. Verder aangeven op welk bedrag het belastbaar inkomen dus moet worden vastgesteld, hiertoe een duidelijke berekening maken.) Het belastbaar inkomen dient dus te worden vastgesteld op € (bedrag in cijfers), zegge (bedrag in letters).
 6. Conclusie. Ten aanzien van het geschilpunt ben ik van mening dat (kom tot de conclusie). Het belastbaar inkomen dient dus te worden vastgesteld op (Hier nog even kort uw standpunt aangeven en welk gevolg dit heeft voor het belastbaar inkomen.)

Tevens verzoek ik uw Rechtbank om vergoeding van de proceskosten.

Hoogachtend,
(naam belastingplichtige)

Bijlagen:
Hieraan moet/kan worden toegevoegd:

 • aangifte inkomstenbelasting (jaar) d.d. (datum)
 • brief inspecteur naar aanleiding van de aangifte d.d.(datum)
 • correspondentie d.d. (datum)
 • aankondiging afwijking van de aangifte d.d. (datum)
 • aanslag inkomstenbelasting (jaar) d.d. (datum)
 • bezwaarschrift d.d. (datum)
 • correspondentie d.d. (datum)
 • afwijzing bezwaar d.d. (datum)
 • formele uitspraak op bezwaarschrift d.d. (datum)
 • volmacht