De belastingplichtige die het niet eens is met een voor bezwaar vatbare beslissing van de Belastingdienst kan tegen die beslissing bezwaar maken.

Hoe en wanneer staat vermeld in de beslissing van de Belastingdienst.

Het bezwaarschrift moet worden ingediend bij het kantoor van de Belastingdienst die de beslissing heeft genomen.

Het bezwaarschrift moet binnen zes weken –gerekend vanaf de dag na de dagtekening van de aanslag – zijn ingediend.

Het bezwaarschrift moet verplicht de volgende gegevens bevatten: naam en adres van de belastingplichtige, de dagtekening van de aanslag (in verband met voornoemd termijn), de aanduiding van de beschikking of de aanslag en de gronden van het bezwaar.

Eventueel kunnen de gronden -later- in een aanvullend bezwaarschrift worden opgenomen of toegelicht.

Als de aanslag ook een boete vermeldt is het zinvol om expliciet tegen de boete bezwaar te maken.

Als de belastingplichtige een adviseur inhuurt om bezwaar te maken, kan de belastingplichtige verzoeken om vergoeding van (adviseurs) kosten in de bezwaarfase.

Een apart verzoek om uitstel van betaling (bij de Ontvanger) van de bestreden (deel van de) aanslag is niet nodig als een bezwaarschrift is ingediend en daarin het bestreden bedrag van de belastingaanslag en de berekening daarvan wordt vermeldt.

Toch is het vaak aan te bevelen om de ontvanger der belastingen om uitstel van betaling van het omstreden deel van de te betalen belasting te vragen.

Model tekst Bezwaarschrift

Belastingdienst
Postbus (postbusnummer)
(plaats), (datum)
Betreft: bezwaar tegen de aanslag (soort aanslag) ten name van (naam belastingplichtige) te (woon- of vestigingsplaats), aanslagnummer (aanslagnummer).

Geachte heer / mevrouw,

Hierbij teken ik bezwaar aan tegen bovenvermelde aanslag ten bedrage van € (bedrag in cijfers) zegge (bedrag in letters) euro.

Naar uw mening (standpunt inspecteur weergeven)

Ik deel uw mening niet voor zover (eigen standpunt onderbouwd weergeven).

Het bestreden bedrag bedraagt € (bedrag in cijfers) zegge (bedrag in letters) euro.

(conclusie: eigen standpunt nog kort, kernachtig samenvatten).

Hieraan kan worden toegevoegd:
(//Bij het opstellen van het bezwaarschrift heb ik de hulp ingeroepen van een ter zake deskundige
belastingadviseur. Ik verzoek u dan ook tot vergoeding van de kosten als de aanslag wordt herzien.//)

Hoogachtend,
(naam belastingplichtige)

Eventueel relevante bewijsstukken toevoegen.